Rozcieńczalnik uniwersalny dragon karta charakterystyki

Pobierz

H315 - Działa drażniąco na skórę.KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIEŃCZALNIK BAZOWY STANDARD Data wydania 30.04.2018 Data aktualizacji: 07.11.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. : +48 12 625 75 00; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Irmina GawryśBez wątpienia rozpuszczalnik uniwersalny.. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail .. Wydrukuj kart ę Poleć .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.. +48 12 411 99 99, +48- 12 424 89 22 Telefon czynny codziennie przez cał ą dob ę.Karta charakterystyki preparatu PIKKO Rozcieńczalnk uniwersalny niebezpiecznego.. Barwa: słomkowa do lekko żółtej; Gęstość: 0,84 kg/L; Konsystencja: niskolepka ciecz; Temperatura zapłonu: >61 ºC.. Postępowanie w przypadku pożaru.. Warunki, któych należy unikać.. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. Unikać wysokich temperatur.. Wykorzystasz go podczas wielu prac remontowo-budowlanych, takich jak: malowanie powierzchni, odnawianie mebli czy zmywanie plam po farbach i lakierach.Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych: farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. do lepkości roboczych..

Rozcieńczalnik uniwersalny; Wyszukaj produkt.

Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.. Może być stosowany jako zmywacz do lakierów.. Identyfikacja producenta.Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ITM Polska sp.. Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.. W razie potrzeby zarządzić ewakuację.ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 0.5L PROFIT.. mas uszczelniających itp. do lepkości roboczych.. zm. ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Data wydania: 07.01.2014 Aktualizacja: - Strona/stron: 3/17 Wydanie 1 2.3.. Unikać kontaktu z substancjami utleniającymi.. Rozcieńczanie: postępować zgodnie z instrukcjami .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Może powodować zmiękczenie niektórych tworzyw sztucznych.. Strona 2 z 13 H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór ą H315 - Działa dra żni ąco na skór ę.Rozpuszczalnik Uniwersalny - Karta Charakterystyki Strona 2 z 15 2.2.. Rozcieńczalnik Uniwersalny 1.2.Produkt dostępny w opakowaniu szklanym, z tworzywa oraz w puszce metalowej.. Unikać wysokich temperatur.. W warunkach normalnych nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami..

Wyrażam zgodę nKarta charakterystyki preparatu Rozcieńczalnik ksylenowy niebezpiecznego.

Może być stosowana jako zmywacz antykorozyjny.. W. Pileckiego 5. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail .. Strona 4 z 14 Propan-1-olDragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. drażniące Drogi wnikania do organizmu.Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki.. Identyfikacja preparatu.. Jednak z pewnością nie jest on tak skuteczny jak produkty, które stworzone zostały do konkretnego celu.. Działanie.. Skład i informacje o składnikach.. innych zabrudzonych elementów.. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. SEKCJA 5.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja 3.0 01.06.2009 Data aktualizacji :19.05.2017 Strona/stron 1/14 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY-VOSOL Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH .Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji..

Wyrażam zgodę nKarta charakterystyki rozcieńczalnika uniwersalnego BIROL, dla bezpieczeństwa użytkowników.

1.Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ITM Polska sp.. Inne zagrożenia Brak informacji dotyczących spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 1907/2006 (REACH).Rozpuszczalnik uniwersalny - Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Strona 3 z 11 5.. Zalecenia ogólne Zawiadomić otoczenie o awarii.. Identyfikator produktu.. : +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: ńczalnik uniwersalny Dragon 0,5 l. Uniwersalny preparat do rozcieńczania to produkt przydatny w każdym warsztacie i garażu.. Rozcieńczalnik uniwersalny umożliwia Ci również dokładne oczyszczenie pędzli, urządzeń i innych zabrudzonych elementów po malowaniu.Rozcieńczalnik Uniwersalny Str.1 / 16 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 830/2015 Data sporządzenia: 08.1999 Data aktualizacji: 12.2016 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa.. Warunki, któych należy unikać.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel.. Szczególne sposoby leczenia Leczenie objawowe.. Miesznina ksylenu i benzyny ekstrakcyjnej.. +48 602 190 714 CHARAKTERYSTYKI ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY - STANDARD Data wydania 29.03.2009 Data aktualizacji: 28.08.2015 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015 r. Strona 1 z 11KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY SUPER PLUS Data wydania 18.11.2008 Data aktualizacji : 20.04.2016 Wersja PL: 6.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r..

W. Pileckiego 5 , 32-050 Skawina.Karta charakterystyki preparatu Rozcieńczalnik uniwersalny niebezpiecznego.

Strona 1 z 14 Pozwala on na skuteczne i szybkie oczyszczanie zabrudzonych powierzchni czy czyszczenie narzędzi malarskich.. Dostępność:, Cena netto 2.95 PLN Cena brutto 3.63 PLN: Chwilowy brak towaru w magazynie.. skontaktuj się z nami a odpowiemy kiedy towar będzie dostępny .. Sprzedaż rozpuszczalnika BIROL odbywa się m.in. w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i innych miastach Polski.. W warunkach normalnych nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.. Za jego pomocą oczyścisz i przygotujesz powierzchnie do dalszej obróbki.. Producentem jest firma Amadex s.c.KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozcie ńczalnik Uniwersalny Data wydania 21.07.2010 Data aktualizacji: 15.09.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. Unikać kontaktu z substancjami utleniającymi.. Wyrób jest preparatem.. Typ pożaru B 1.. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina tel.. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.Rozcieńczalnik uniwersalny to preparat, który przyda Ci się podczas większości prac wykończeniowych oraz warsztatowych.. Wpisz szukaną frazę lub wybierz z listy poniżej .. Karta techniczna; Karta charakterystyki; Katalog produktów; Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt